Uitstel voor BTW-belastingplichtigen

Ondernemer

28-06-2013

De FOD Financiën verleent tijdens de zomervakantie 2013 een versoepeling van de termijnen voor het indienen van de aangiften.

Goed om weten dat nu er tijdens de zomermaanden iets meer tijd is voor ontspanning de FOD Financiën de druk niet opvoert. Hoe zien de aangepaste termijen eruit?

Aangiften

- De uiterste datum voor indiening is 9 augustus 2013 in plaats van 22 juli 2013 voor: 

  • de maandaangiften met betrekking tot de verrichtingen van de maand juni 2013
  • de kwartaalaangiften met betrekking tot de verrichtingen van het 2de kwartaal 2013
     

- En 10 september 2013 in plaats van 20 augustus 2013 voor indiening van de maandaangiften met betrekking tot de verrichtingen van de maand juli 2013.

Betalingen 

De FOD Financiën herinnert eraan dat voor de betalingen de normale vervaldata behouden blijven. Dus uiterlijk 22 juli 2013 en 20 augustus 2013.

Indien het bedrag dat betaald wordt op één van de voormelde vervaldagen kleiner is dan hetgeen werkelijk zou verschuldigd zijn, zal de rekening-courant gedebiteerd worden met de interesten zoals bepaald in het BTW-wetboek .