Sanctie aanvullende opleidingsinspanning

Ondernemer

 Bakkers Vlaanderen zorgde voor regularisatie 

12-07-2012

Wat is de oorsprong van de extra werkgeversbijdrage voor onvoldoende opleidingsinspanningen bij de laatste inning van de RSZ-bijdrage?

Een aantal leden hebben bij het nazicht van hun RSZ-bijdrage van juni gemerkt dat er een bijkomende werkgeversbijdrage geïnd werd en informeerden naar de oorsprong hiervan. Vooreerst kunnen we u geruststellen dat deze sanctie enkel nog bij de RSZ-bijdrage van het derde kwartaal 2012 terug te vinden zal zijn en dit enkel voor bakkers die winkelpersoneel hebben die ressorteren onder Paritair Comité 201. Voor de arbeiders die vallen onder Paritair Comité 118 geldt deze sanctie niet. Waar gaat het over?

Tijdens het IPA-akkoord van 1999-2000 engageerden de sociale partners zich om meer aandacht te gaan schenken aan kennis en opleidingen. Er werd afgesproken om binnen de privésector jaarlijks 1,9% van de totale loonmassa van de ondernemingen te investeren in opleidingen en alle inspanningen die daarmee samenhangen. De geleverde inspanningen worden vastgelegd in een cao.

Controle

In 2005 koppelde het Generatiepact een controlemechanisme aan deze opleidingsverbintenis. Sectoren die onvoldoende aandacht besteedden aan vorming en opleidingen, en zo het cijfer van 1,9% niet haalden, kregen een sanctie opgelegd. Deze sanctie bestaat uit een RSZ-werkgeversbijdrage van 0,05% die bestemd is voor het Fonds betaald educatief verlof. Alle bedrijven die ressorteren onder een sector die onvoldoende opleidingsinspanningen levert, moeten de bijdrage betalen.

Inning

De Cao’s voor de arbeiders voorzien voldoende opleidingsinspanningen. Deze voor de bedienden (PC 201) voldeden niet . Voor 2008 was er geen probleem, maar voor 2009 en 2010 kon niet aangetoond worden dat er extra opleidingsinspanningen geleverd werden. De sanctie voor 2009 werd onlangs in juni geïnd en die voor 2010 zal in het derde kwartaal geïnd worden.

Inmiddels heeft Bakkers Vlaanderen er samen met de andere werkgeversfederaties in het Paritair Comité 201 (PC 201) voor gezorgd dat de extra opleidingsinspanningen geregulariseerd werden in de Cao’s voor 2011 en 2012.