Overheid controleert lekkage koeltechnische installaties

Beroep

20-10-2015

Mogelijk krijgt u binnenkort controle op uw koeltechnische installaties door de overheid. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid koelmiddel dat het gehele systeem bevat.

De koelinstallaties bij de meeste bakkers vallen in de categorie tussen de 5 en 50 ton CO2 equivalent. Daardoor bent u sinds begin 2015 verplicht om jaarlijks een lekcontrole te laten uitvoeren door een erkend installateur.

Alle koelinstallaties met 3kg of meer aan ‘ozonlaag afbrekende stoffen’ als koelmiddel moeten minimaal éénmaal per 12 maanden worden onderzocht op goed functioneren en op mogelijke lekverliezen. Voor grote koelinstallaties is de opgelegde frequentie hoger. Een gedetailleerde beschrijving van die controles en de resultaten moeten in het logboek worden geregistreerd.

Voor installaties die gefluoreerde broeikasgassen bevatten, wordt de frequentie waarmee een installatie moet worden gecontroleerd op lekdichtheid, bepaald door niet alleen de hoeveelheid koelmiddel die in de installatie aanwezig is, maar ook door de zogenaamde GWP-waarde (aardopwarmingspotentieel) van het koelmiddel. Hoe hoger de GWP-waarde van het F-gaskoelmiddel (hoe slechter het koelmiddel is voor het klimaat) is, hoe hoger de uitkomst van de CO2 equivalent-berekening is. Voor koelinstallaties met minder dan 3 kg of 5 ton CO2-equivalent wordt een overgangsperiode voorzien. Voor deze installaties zal deze lekdichtheidscontroleverplichting (en het bijhouden van een logboek) ingaan vanaf 01 januari 2017.

Bovendien dient op alle apparatuur verplicht een etiket aangebracht te worden met de vermelding van de aard van het broeikasgas, zijn ‘GWP’ en de vermelding dat het toestel ‘onder Kyoto valt’.

Praktisch

  • Periodieke controle op lekdichtheid van de installatie
  • Jaarlijkse controle door gecertificeerd personeel
  • Verplichte registratie van de periodieke controle en herstelling in een logboek
  • Volledige etikettering van alle apparatuur (aard koelgas, GWP, Kyoto verwijzing)
  • Na herstelling, controle op lekdichtheid binnen de maand.

 

Nuttige links:

http://www.lne.be/themas/klimaatverandering/verdunning-van-de-ozonlaag/beleid-vlaanderen/vlaamse-regelgeving

http://www.ub-aca