Label ambachtsman vandaag gestemd

Beroep

14-02-2014

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft het wetsontwerp voor de wettelijke definitie van ambachtsman en ambachtsonderneming goedgekeurd.

Het doel van deze wettelijke definitie is de bescherming van de knowhow van ambachtslieden. Bakkers Vlaanderen is al heel lang vragende partij voor een dergelijke bescherming. Toch stemt de nieuwe definitie, waar veel lobbywerk aan vooraf ging, ons niet onverdeeld vrolijk.  

Volgens het wetsontwerp is een ambachtsman “een natuurlijk persoon of een rechtspersoon – ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen – actief in de productie, de transformatie, de reparatie, de restauratie van voorwerpen, de levering van diensten waarvan de activiteiten in essentie betrekking hebben op manuele aspecten, op een authentiek karakter, en die een zekere kennis ontwikkelen gericht op kwaliteit, traditie, creatie of innovatie”. 

Een Commissie “Ambachtslieden”, samengesteld uit leden van de representatieve organisaties van zelfstandigen en KMO’s, zal worden aangesteld. Deze zal op basis van een schriftelijke kandidatuur oordelen of de concrete activiteit van een kandidaat ambachtsman voldoet aan de algemene criteria van de wettelijke definitie.

Label

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO zal binnen een termijn van een maand na de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad, een logo voorstellen waarmee de ambachtslieden die deze erkenning genieten, zich kenbaar kunnen maken.

Mening Bakkers Vlaanderen

Heel wat van onze leden-bakkers zullen in aanmerking komen om via de nieuwe definitie als ambachtsman erkend te worden. Wat uiteraard bijzonder positief is. Spijtig genoeg is er nog niets geregeld voor het product zelf.

Bovendien moet de aanvraag van elke bakker individueel worden goedgekeurd door een commissie. Dit zal opnieuw een administratieve last betekenen.

Gemengde gevoelens dus.